banner44
22 Ekim 2017 Pazar

Öne çıkan özelliklerle bölgemizi tanıyalım

Bursa Eskişehir Bilecik’ten oluşan TR41 Bölgesi birçok açıdan önemli özellikler taşıyor. Bu özellikler demografik yapıdan sosyal hayata, beşeri özelliklerden eğitime kadar geniş bir alana yayılıyor. BEBKA raporlarından derlenmiş TR41 Bölgesinin 20 özelliği:

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:08
Öne çıkan özelliklerle bölgemizi tanıyalım
  1. İşletme sayısına göre Bursa’da tekstil, makine metal, mobilya; Eskişehir’de gıda, makine-metal, madencilik ve taş ocakçılığı; Bilecik’te metal dışı mineral ürünler ve gıda sektörü ön plana çıkmaktadır. İstihdam sayısına göre Bursa’da tekstil, otomotiv ve makine-metal; Eskişehir’de metal, gıda, mineral ürünler, elektrikli teçhizat ve giyim; Bilecik’te de metal dışı mineral ürünler, ana metal ve diğer metal eşya üretimi en fazla istihdam sağlayan sektörlerdir. 
2. Bölge illerindeki Ar-Ge merkezleri, bölgede yoğunlaşan sektörler ile paralellik göstermektedir. Bursa’da kurulmuş olan 19 Ar-Ge merkezi otomotiv ana ve yan sanayi, tekstil, makine ve dayanıklı tüketim mallarına yönelik faaliyet gösterirken, Eskişehir’de dayanıklı tüketim malları, savunma sanayi ve gıda sektörlerine yönelik 4 adet araştırma ve geliştirme merkezi bulunmaktadır. Bilecik’te ise cam ve seramik sektörüne yönelik bir Ar-Ge merkezi yer almaktadır. 
3. Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım faaliyetlerinde TR41 Bölgesi ülke genelinde ön plana çıkmaktadır. Özellikle Bursa ili, fikri mülkiyet hakları başvuru ve tescillerinde ülke genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir ile başı çekmektedir.TR41 Bölgesinden yapılan başvuru ve tescillerde Bursa yıllar itibariyle genel olarak 80-90% düzeylerinde bir paya sahiptir. 
4. Özel sektörün Ar-Ge çalışmalarını özendirmek, üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi işbirliklerini artırmak, ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda başvurusu yapılan TEYDEB projelerinde genel olarak İstanbul ve Ankara illerini ön plana çıkarken bu illeri Kocaeli (7,7%) ve Bursa (7,5%) takip etmektedir. TR41 Bölgesi illerinden Eskişehir toplam projeler içindeki payı 1,3% ile en fazla proje başvurusu yapan 10. il konumundadır. Bilecik de en fazla proje başvurusuna sahip 17. şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. 
YENİLİK KÜLTÜRÜNE İHTİYAÇ VAR

5. Bölgede başta üniversiteler olmak üzere kurum ve kuruluşlarda girişimcilik ve yenilik kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik ile ekonomik katkı ve ticarileşme becerileri kapsamında değerlendiren 2012 Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksine göre, Uludağ Üniversitesi 25. ve Anadolu Üniversitesi ise 37. sırada yer alabilmiştir. Bu durum hem bu üniversitelerin hem de sıralamaya giremeyen diğer bölge üniversitelerinin bu alanlarda gelişime ihtiyaç duyduğunun göstergesidir.
6. TR41 Bölgesi kümelenme girişimlerinin ve potansiyelinin yüksek olduğu bir bölgedir. Mevcut durumda, Eskişehir’de tüzel kişilik kazanmış olan Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik Kümelenmesi, Havacılık Kümelenmesi ve Raylı Sistemler Kümelenmesi Dernekleri mevcuttur. Bunlara ek olarak bölge için yapılan kümelenme analizlerinde Bursa’da otomotiv, tekstil, mobilya, makine-metal ve gıda; Eskişehir’de beyaz eşya, Bilecik’te de mermer sektörüne yönelik kümelenme potansiyeli olduğu görülmektedir. 

YERLİ OTOMOBİL İÇİN UYGUN ŞARTLAR

7. Bölgede önemli bir istihdam, katma değer ve ihracat payı olan otomotiv sektörü Bursa’da yoğunlaşmıştır. Ana metal sanayi başta olmak üzere, otomotiv yan sanayi, kimya ve plastik sanayi gibi birçok sektörle bağlantıları olan sektörün rekabet gücünün artırılmasına yönelik yoğun çalışmalar yapılmaktadır. “Yerli otomobil” üretimi için ülkedeki en uygun şartları barındıran bölge konumunda olan TR41 Bölgesinde, sektörün özellikle uluslararası piyasada rekabet gücünün artırılması ve sektörün ülke içinde kalan katma değerinin yükseltilmesi için önemli bir ihtiyaç haline gelmiş olan otomotiv test merkezinin (Bursa) kurulması çalışmaları başlatılmıştır.
8. Girdilerini büyük oranda yerli tedarikçilerden sağlayan mobilya sektörü, katma değeri bölge içinde kalan bir üretim yapısına sahiptir. Bu bakımdan sektör bölgede dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelmektedir. Bursa’nın İnegöl ilçesi başta olmak üzere Eskişehir’de de önemli bir potansiyeli olan sektörde, markalaşma konusunda bölgedeki mobilya firmaları tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşama kaydetmiştir. Fakat özellikle tasarım ve marka haklarının korunmasına yönelik yapılacak çalışmaların geliştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik ciddi tedbirlerin alınması, sektörün öncelikli ihtiyaçları arasındadır.
SERAMİKTE ULUSLARARASI TANINIRLIK

9. Karo üretimi, sağlık gereçleri, sofra ve süs eşyası, refrakter ve teknik seramik olarak ele alınan seramik sektöründe TR41 Bölgesi ülke genelinde söz sahibi olduğu gibi uluslararası alanda da tanınır bir konumdadır. Eskişehir ve Bilecik’te seramik sektörü istihdamı, ülke geneli seramik sektörü istihdamının 25%’ini oluşturmaktadır. Firmalar arası işbirliği, ortak alım, ortak üretim ve lojistik alanlarında belli başlı stratejilerin ortaya konulması ve uygulanması, aynı zamanda kümelenmiş olan sektörün hedeflediği kazanımların somutlaştırılmasında büyük fayda sağlayacaktır. 
10. TR41 Bölgesinde tekstil, hazır giyim ve deri sektörü önemli ölçüde istihdam ve dış ticaret fazlası yaratmasına rağmen küresel rekabet için acil dönüşüme ihtiyacı bulunmaktadır. 

KATIT DIŞI İSTİHDAM BÜYÜK SORUN

11. Sektörün önemli problemleri arasında, kayıt dışı istihdamın oldukça yüksek olması, fason üretime yönelik üretim anlayışının yaygınlığı yanında kayıt dışı firmaların da yoğun olarak faaliyet göstermesi, sektörün rekabetçiliğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu anlamda sektörün mevcut üretim anlayışı ve yapısından daha üst teknolojik ve teknik üretime yönelmesi, sektördeki mevcut rekabetçiliğin düzeyinin artırılması için önem arz etmektedir. 

HAVACILIK VE RAYLI SİSTEMLERDE ESKİŞEHİR

12. Havacılık ve raylı sistemler sektörü ağırlıklı olarak Eskişehir’de ön plana çıkmaktadır. 
Havacılık sektörü, dış ticaret fazlası veren ve yüksek katma değer yaratan bir sektör olarak karışımıza çıkarken raylı sistemler sektörü bir kamu kuruluşu olan TÜLOMSAŞ etrafında şekillenmektedir. Havacılık ve raylı sistemler sektörlerinin, özellikle savunma sanayi, taşımacılık ve ulaşım açısından önümüzdeki yıllarda önemli bir atılım yapması beklenmektedir. Bu kapsamda Eskişehir’in Alpu ilçesinde raylı sistemler sektörüne yönelik bir mükemmeliyet merkezi kurulması planlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren bazı firmaların(özellikle raylı sistemler alanında) önemli çalışmalar imza attığı görülmektedir. Özellikle, Bursa’da 2012 yılında Türkiye’nin ilk yerli tramvayı üretilmiş olup bu tramvayın önümüzdeki dönemde seri üretimi hedeflenmektedir.

MAKİNECİLER İSTİHDAMDA ETKİİLİ

13. Bölgemizde en fazla istihdamın sağlandığı ikinci sektör makine-metal sektörüdür. Bursa ili makine üretimi yanında özellikle takım tezgâhları imalatı ile de ön plana çıkmaktadır. Özellikle yassı, vasıflı, paslanmaz, kaplanmış veya daha özel demir-çelik ürünlerine yönelim artmış olmakla birlikte ülkemizde ve bölgemizde belli başlı firmalar dışında, genel olarak hala miktar üretimi odaklı bir anlayışın mevcut olduğu görülmektedir. Sektörde özellikle ülke ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dönüşümün sağlanması başlıca sektörel hedeflerdendir. 

14. TR41 bölgesinde, özellikle Eskişehir’de önde gelen elektrikli makine ve teçhizat üretimi ana ve yan sanayisi ile birlikte ciddi bir katma değer ve istihdam kaynağı oluşturmaktadır. 

BEYAZ EŞYADA YOĞUNLAŞMA ESKİŞEHİR’DE

15.
Eskişehir’de beyaz eşya ana ve yan sanayinin sektörünün önemli bir yoğunlaşma göstermektedir. Bölge genelinde özellikle elektrik motoru, jeneratör, transformatörler ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ithalatının ihracat miktarlarına kıyasla oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısı ile bu alanda yapılacak Ar-Ge ve üretim çalışmaları, ben bölge ihtiyacına cevap verebilecek hem de dış ticaret önemli katkı yapacaktır. 
16. Bölgemizde, çok çeşitli sanayi dallarının var olması bu sektörlere önemli derecede girdi sağlayan kimya sektörünü kilit sektörlerden biri konumuna getirmiş ve gelişmesine olanak sağlamıştır. TR41 Bölgesi, 2012 yılı verilerine göre ülke kimya sanayi sektöründe istihdam edilenlerin 10%’undan fazlasına sahip olmakla birlikte firma sayısı olarak da bu oran 7%’ye yaklaşmaktadır. Ülke içinde olduğu gibi bölgede de kimya sektörünün ithalat bağımlılığı oldukça yüksektir. Kimyasal ürünlerin temel hammaddelerinin petrol ürünleri kaynaklı olması ve ülke genelinde buna yönelik kaynakların oldukça sınırlı olması, hem ülke hem de bölgede bu sektörde dış açığın oluşmasına neden olmaktadır.
17. Un ve unlu mamuller, et ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerin işlenmesi, çikolata ve şekerleme üretimi TR41 bölgesinin ülke genelinde ön plana çıktığı gıda sanayi alanlarıdır. Bölge genelinde, her üç ilde de ihracatta özellikle işlenmiş sebze ve meyve ürünleri ön plana çıkarken Bursa’da bunun dışında özellikle süt ve süt ürünleri ile alkolsüz içecekler, maden ve memba suları; Eskişehir’de fırın ürünleri, kakao, çikolata ve ürünleri; Bilecik’te Bursa’da olduğu gibi süt ürünleri gıda sanayinin önemli ihracat alanlarından biridir. Bölgede en çok öğütülmüş tarım ürünleri ile bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların ithalatı yoğun olup bu alanlarda yapılacak yatırımların sektöre içme kazandıracağı görülmektedir.


Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  e-gazete
  • Eskişehir Yenigün Gazetesi | Eskişehirspor | Haberler - 21 Ekim 2017 Manşeti
  ARŞİV